REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARCONI http://sklep.marconi.com.pl oraz http://www.marconi.blink.pl z 18.03.2016

I. Definicje

Zawarte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca  z  przedsiębiorcą  czynności prawnej nie związanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodów – art. 221 Kodeksu Cywilnego

2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art.

33 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub

zawodową – Marconi Tadeusz Orzoł

3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu

internetowego Marconi  http://sklep.marconi.com.pl

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem

 http://sklep.marconi.com.pl, za pośrednictwem którego Konsument może

składać zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

7. Umowa sprzedaży - zawierana na odległość w obrocie konsumenckim - transakcja handlowa

zawierana pomiędzy Konsumentem a Marconi w ramach sklepu internetowego

8. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U. poz. 827)

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towarów.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem  http://sklep.marconi.com.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem  http://sklep.marconi.com.pl prowadzony jest przez

firmę Marconi Tadeusz Orzoł z siedzibą w Chruszczewie, ul. Mławska 13, 06-400 Ciechanów.

NIP: 566-100-57-70, REGON: 130358005.

 

 

Dane adresowe/kontaktowe:

Marconi Tadeusz Orzoł z siedzibą w Chruszczewie, ul. Mławska 13, 06-400 Ciechanów. Zapytania i reklamacje mogą by kierowane na adres biuro@marconi.com.pl lub pod numer telefonu 23 673 33 55  (opłata wg cennika właściwego operatora).

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego,

c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu

internetowego,

d) tryb postępowania reklamacyjnego,

e) obowiązki informacyjne określone w art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

2.5. Konsumenci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklep.marconi.com.pl

2.6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym Marconi, podane są w złotówkach i

zawieraj VAT – są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest ważna w chwili złożenia zamówienia przez konsumenta.

2.7. Konsumentem sklepu może by tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnionego na jednej ze stron sklepu i na stronie głównej sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, Polityki Prywatności,

zapoznanie się z wymaganymi prawem informacjami oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. MARCONI może pozbawić Konsumenta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak

również może ograniczy jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze

skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszania przez Konsumenta Regulaminu, a w

szczególności, gdy Konsument:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych konsumentów sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez MARCONI za zachowanie niezgodne

z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu lub

godzące w dobre imię MARCONI.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może

dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MARCONI.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach strony http://www.marconi.blink.pl/ usługami, Sklep internetowy

podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa

świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji

przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Konsument zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuczciwy dla innych Konsumentów oraz

MARCONI,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Składanie zamówienia (zawarcie Umowy sprzedaży)

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na

stronę internetową https://sklep.marconi.com.pl/, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne

czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi komunikaty oraz informacje

dostępne na stronie oraz kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dzięki

któremu Konsument dokonuje zakupu.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Konsumenta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z

obowiązkiem zapłaty” – Konsument ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz

w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierowa się wyświetlanymi Konsumentowi

komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Konsumenta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych

danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego

zamówienia będzie zawiera informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania zamówienia konieczna jest rejestracja w ramach sklepu oraz dokonanie

akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności oraz zapoznanie się z wymaganymi prawem

informacjami, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie

przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Konsumenta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MARCONI

Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Konsument otrzymuje wiadomo e-mail potwierdzającą zamówienie,

zawierając:

- dokładne dane Przedsiębiorcy,

- adres dostawy,

- sposób i koszt dostawy,

- sposób i koszt zapłaty,

- produkt (ilość, …),

- cen towaru,

- całkowitą cenę zamówienia,

- informację o rękojmi,

- załącznik z wzorem odstąpienia od umowy.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Konsumenta wiadomości e-mail,

o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres

wskazany przez Konsumenta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy

kurierskiej DPD. Możliwy jest odbiór osobisty.

Kurier DPD - 13zł

Kurier DPD płatność przy odbiorze - 18zł

Odbiór osobisty w siedzibie firmy jest bezpłatny.

5.3. Koszty dostawy pokrywa Konsument.

5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez

Konsumenta zamówienia.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostepnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych

postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na

podany adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dokumentu

sprzedaży.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane s w złotych polskich i zawieraj wszystkie składniki, w tym podatek

VAT oraz inne.

6.2. Konsument ma możliwość uiszczenia opłaty:

a) przelew na numer konta bankowego 69 1240 5280 1111 0000 4896 2102

b) przy odbiorze – należność pobiera doręczyciel (listonosz lub kurier),

c) w przypadku odbioru osobistego należność (płatność gotówką) pobiera osoba zatrudniona w

firmie MARCONI i zajmująca się sklepem internetowym.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny oraz bez

ponoszenia kosztów. W tym celu Konsument winien złożyć stosowne oświadczenie na

formularzu - wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie 14 dni

od dnia doręczenia produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem, na adres MARCONI podany w niniejszym regulaminie.

7.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była

konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7.3. Konsument ma obowiązek zwrotu Towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od

umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

7.4. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Przedsiębiorcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy wszystkie

dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru przy użyciu tego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył konsument chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny

sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.5. Zakupiony towar należy zwróci na poniższy adres:

MARCONI Tadeusz Orzoł, Chruszczewo ul. Mławska 13. 06-400 Ciechanów (z dopiskiem na paczce Sklep Internetowy)

MARCONI zwraca Konsumentowi w terminie do 3 dni roboczych wpłacone pieniądze.

7.6. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,

zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób

dostarczenia towaru inny niż oferowany przez Przedsiębiorcę nie może żądać zwrotu

dodatkowych kosztów.

7.8. Do odstąpienia od umowy nie jest konieczny tzw. paragon. Może to by inny dowód zakupu,

który potwierdza, że Konsument nabył towar u Przedsiębiorcy.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległo nie

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochron zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30

dni i których wartość zależy od waha na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,

których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne

do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumerat;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień

lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia

od umowy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. MARCONI jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, za niezgodno z Umową sprzedaży

zakupionego przez Konsumenta Towaru, w zakresie określonym Ustaw o prawach

konsumenta z dnia 30 maja 2014 r

8.2. Reklamacje składane na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierowa na adres

zamowienia@marconi.com.pl . MARCONI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie

oraz do zawiadomienia Konsumenta w ciągu 14 dni o rozpatrzeniu dania Konsumenta

wyrażonego podczas składania reklamacji.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług droga elektroniczną

9.1. MARCONI podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w

takim zakresie, jaki wynika to z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w

rozsądnym terminie, wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Konsumentów.

9.2. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MARCONI o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Konsument może zgłaszać pisemnie

na adres: MARCONI Tadeusz Orzoł, Chruszczewo ul. Mławska 13, 06-400 Ciechanów., mailowo pod adresem biuro@marconi.com.pl

9.4. W reklamacji Konsumenta powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,

rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. MARCONI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to

nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie

rozpatrzona.

X. Postanowienia kocowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmy MARCONI, a Konsumentem,

zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu

postpowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MARCONI a Konsumentem,

zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy MARCONI.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Konsument ma możliwość z korzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim

Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie .Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu

rozstrzygania sporów, znajdują się pod stałym adresem: www.uokik.pl w zakładce:

„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załącznik 1 do regulaminu.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– MARCONI Tadeusz Orzoł, Chruszczewo ul. Mławska 13. 06-400 Ciechanów. reklamacje@marconi.com.pl

– Ja/My(*)………………. niniejszym informuj/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących rzeczy …………. w ramach sklepu internetowego MARCONI

– Data zawarcia umowy………………..

– Imię i nazwisko konsumenta……………..

– Adres konsumenta……………………

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………..

– Data……………………..

(*) niepotrzebne skreślić