Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.

Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.sklep.marconi.com.pl i jest skierowany do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców korzystających z uprawnień konsumentów.

1.2 Regulamin reguluje zasady sprzedaży Towarów, będących w aktualnej ofercie Sprzedawcy, za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.marconi.com.pl jest prowadzony przez firmę Marconi Tadeusz Orzoł z siedzibą w Chruszczewie, ul. Mławska 13, 06-400 Chruszczewo, NIP: 566-100-57-70, REGON: 130358005.

1.4. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 • 1) adres pocztowy: Marconi Tadeusz Orzoł z siedzibą w Chruszczewie, ul. Mławska 13, 06-400 Chruszczewo;
 • 2) numer telefonu: 23 673 33 55;
 • 3) adres poczty elektronicznej: biuro@marconi.com.pl.

1.5 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedający.

1.6. Sprzedający może odmówić zawarcia umowy w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu przez Klienta lub podania przez niego niepełnych lub nieprawdziwych danych.

1.7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sprzedającego oraz akceptowany w momencie zakupu.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – osoba fizyczna dokonującą ze sklepem internetowym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Sprzedawca – Marconi Tadeusz Orzoł z siedzibą w Chruszczewie, ul. Mławska 13, 06-400 Chruszczewo,

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://sklep.marconi.com.pl przez Marconi Tadeusz Orzoł

2.6. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

2.7. Rejestracja – proces wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego, mający na celu utworzenie indywidualnego Konta.

2.8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

2.9. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
2.10 Kodeks cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740 z późn. zm.),

2.11 Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym,

2.12 Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 z późn. zm.),

2.13 Klient/Kupujący – osoba fizyczna będąca konsumentem, jak również przedsiębiorcą na prawach konsumenta, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.

2.14 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość towarów lub usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego,

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Marconi Tadeusz Orzoł, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Marconi Tadeusz Orzoł kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Marconi Tadeusz Orzoł konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony, do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych.

3.6. Strona Sklepu internetowego Marconi Tadeusz Orzoł posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Korzystanie z konta

4.1 Korzystanie z Konta jest możliwe wskutek wykonania następujących kroków przez Klienta:

 • a) wypełnienie Formularza Rejestracji,
 • b) kliknięcie pola „Zarejestruj się”,
 • c) potwierdzenie woli utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres e-mail.

4.2 W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na podstawie którego stworzony zostanie login Konta oraz na który wysłane zostanie hasło.

4.3 Usługa posiadania przez Klienta jego Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Klient ma możliwość rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy w drodze ustalonego w Regulaminie kontaktu – w każdej chwili i bez podania przyczyny.

§ 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży

5.1. Zamówienia w sklepie internetowym Marconi Tadeusz Orzoł można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

5.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

5.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez łączne udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego i przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości e-mail.

5.5. Ponadto treść Umowy może być utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Usługodawcy.

§ 6 Sposób płatności i termin płatności

6.1. W sklepie Marconi Tadeusz Orzoł istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

 • przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
 • płatność za pobraniem,
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

6.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Marconi Tadeusz Orzoł zamówienie jest przekazywane do realizacji.

6.3. Sklep internetowy Marconi Tadeusz Orzoł umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 • Tpay.com

6.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 7 Dostawa

7.1. Zamówiony towar jest dostarczany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy, bądź też od dnia potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze. W przypadku braku możliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

7.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 • Kurier DPD
 • Poczta Polska

7.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

7.5. Klient może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Marconi Tadeusz Orzoł. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dostawy towaru.

7.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

7.7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

7.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

7.9 W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia.

§ 8 Odstąpienie do umowy

8.1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

8.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: Marconi, ul. Mławska 13, 06-400 Chruszczewo; bądź drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedawcy biuro@marconi.com.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie
o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §8.1 nie wywołuje skutków prawnych.

8.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy przekazywany jest Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe i nie warunkuje prawidłowości skorzystania z tego prawa.

8.4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

8.6 Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, chyba że wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

8.7. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

8.9. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

8.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest:

 • rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Reklamacje

9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

9.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

9.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Marconi, ul. Mławska 13, 06-400 Chruszczewo lub poprzez e-mail na adres biuro@marconi.com.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

9.4. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę – o ile naprawa albo wymiana są możliwe lub nie wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się z powyższych żądań, Klient ma prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

9.5. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację
za uzasadnioną.

9.6 Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  Kupujący może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 Ochrona danych osobowych

10.1 Podane przez Klienta dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.3 Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.